De Wet Verbetering Poortwachter (Wvp) is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk terugkeert naar een werkend bestaan zodat er minder mensen de WIA instromen.

In deze wet staan regels waaraan werkgever én werknemer zich dienen te houden bij ziekteverzuim. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Wat betekent de Wet Verbetering Poortwachter voor u, de werkgever?

Tijdens een langdurig verzuimtraject komt u voor vragen te staan, zoals:

  • Wanneer raadpleegt u de bedrijfsarts?
  • Wat is het goede moment om een arbeidsdeskundige in te zetten?
  • Zet u wel of niet een tweede spoor traject in en zo ja, wanneer?
  • Wanneer schakelt u uw verzekeraar in?
  • Zit u op het juiste spoor om een loonsanctie te voorkomen?

De WvP voorziet in antwoorden op deze vragen.

Een overzicht van de verplichtingen die u heeft als werkgever:

Hieronder vind u een overzicht van wat u wanneer moet doen voor een UWV-proof dossier. Voor een correct dossier moet u de formats van het UWV gebruiken. Bij sommige stappan vind u een link naar de website van het UWV waar u de betreffende format kunt vinden.

Dag 1: Uw werknemer meldt zich ziek

Binnen 4 dagen: Heeft u een No-risk polis? Geef de ziektemelding dan meteen door aan het UWV alsook aan de Arbodienst/bedrijfsarts.  Zo niet, dan meldt u alleen aan de Arbodienst/bedrijfsarts.

Een ziekmelding kan digitaal worden doorgegeven aan het UWV. Je kunt hier informatie vinden: Digitale ziekmelding

Week 1 tot 6: Houd contact met uw werknemer

De Wet Poortwachter zegt niets over deze periode. Het is echter goed voor u en uw werknemer om contact met elkaar te houden. Hierdoor blijven de lijnen open en houd u de drempel laag om weer terug te komen na de ziekteperiode.

Week 6: De probleemanalyse

– In de 6e week van het ziekteverzuim van de werknemer vraagt u aan de bedrijfsarts of deze een probleemanalyse wil opstellen en een advies wil geven. In deze probleemanalyse staat waarom de werknemer niet meer in staat is om te werken, wat de mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer de werknemer denkt weer aan het werk te kunnen. Het advies houdt in dat de bedrijfsarts aangeeft welke werkzaamheden de zieke werknemer nog wel kan uitvoeren.

– Het verzuim dossier moet worden aangemaakt. De werknemer heeft het recht om dit dossier in te zien.

De probleemanalyse is via een format van het UWV. Die kunt u via de volgende link vinden: Probleemanalyse

Week 8: Het Plan van aanpak (PvA)

– Samen met uw zieke werknemer stelt u een Plan van Aanpak op. Hierin staat welke afspraken er worden gemaakt tussen u en uw werknemer over hoe jullie ervoor gaan zorgen dat de zieke werknemer weer aan de slag kan. Het Plan van Aanpak is een onderdeel van het re-integratiedossier.

Ook het Plan van Aanpak gaat volgens een format van het UWV. Dit format kunt u de volgende link vinden: Plan van Aanpak.

Elke 6 weken: Evaluatie van het Plan van Aanpak

– U bespreekt samen met uw werknemer hoe het re-integratie proces verloopt.

Week 42: U meldt uw werknemer ziek bij het UWV

– U geeft het ziekteverzuim door aan het UWV

Week 46 – 52: De eerstejaars evaluatie vindt plaats

– Samen met uw zieke werknemer stelt u een eindejaars evaluatie op. Hierbij bespreken jullie of alles, wat mogelijk is, wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

De eerstejaars evaluatie gaat volgens een format van het UWV. U kunt dit format hier vinden: Eerstejaars evaluatie

Week 89: De WIA uitkering wordt aangevraagd

– Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Week 104: De uitslag van de WIA uitkering is bekend

– U krijgt te horen of de WIA uitkering wordt toegekend aan de werknemer en wat dit u kost.

Wat is het nut van een casemanager?

Wanneer een werknemer ziek wordt dienen er activiteiten te worden ontplooit om ervoor te zorgen dat de werknemer niet langdurig ziek wordt. Het is handig om in dit geval een casemanager aan te wijzen, die ervoor zorgt dat alle stappen, die verplicht zijn tijdens ziekteverzuim, zorgvuldig worden doorlopen. Deze casemanager hoeft niet bij u in dienst te zijn, u kunt hiervoor een externe partij inschakelen.

Wanneer u de regie van het ziekteverzuim niet op zich neemt, dan bestaat de kans dat het UWV u een loonsanctie oplegt. Dit kan oplopen tot maximaal het jaarsalaris van uw zieke medewerker. Dit is echter eenvoudig te voorkomen door een expert in te schakelen die het gehele traject voor haar rekening neemt. Bij M.I.R. Advies zijn we u graag hierin van dienst. U kunt via de link contact met ons opnemen.